Πρακτικό Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης  Making Paths – ICEM

Πρακτικό Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης Making Paths – ICEM

By Ροή on 05/09/2018 in Αποφάσεις

5ης Σεπτεμβρίου 2018

Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 πμ, στην έδρα της εταιρίας, Αλκυόνης 85, συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή, τα μέλη της ΑΜΚΕ. 

Παρέστησαν, άπαντα τα μέλη της ΡΟΗΣ, δηλαδή οι κκ

  1. Ευφροσύνη Μάρδα – Στραβελάκη, Εταίρος
  2. Αργύρης Στραβελάκης, διαχειριστής, Εταίρος
  3. Λάμπρος Στραβελάκης, Εταίρος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από τον Διαχειριστή της Ροής, αρχίζει η συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι:

ΘΕΜΑ: Έγκριση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Making Paths for a Vibrant Generation – MAKING PATHS”, και την αίτηση για χρηματοδότηση από το ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme και δημιουργία ομάδας Πιστοποίησης και Ποιοτικού ελέγχου της Expansion Method. 

Ύστερα από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα Making Paths for a Vibrant Generation – MAKING PATHS”, και την αίτηση για χρηματοδότηση από το ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme που έχει καταθέσει η Science View και ταυτόχρονα εγκρίνεται και η συμμετοχή στο πρόγραμμα Making Paths for a Vibrant Generation – MAKING PATHS”, του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme με διάρκεια 3 έτη εάν αυτό εγκριθεί από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές αρχές. 

Στο πρόγραμμα ο Διαχειριστής αναλαμβάνει να εκπληρώνει επιτυχώς τις υποχρεώσεις της εταιρείας στο Πρόγραμμα Making Paths for a Vibrant Generation – MAKING PATHS”, από το ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme και να συμβάλει στην διάδοση και ανάπτυξη της ψυχολογικής μεθόδου Expansion Method που διαχειρίζεται από την <ΡΟΗ>. 

Αποφασίζεται η δημιουργία ομάδας Επαγγελματικής Πιστοποίησης της Expansion Method (πρώην Retake Your Power) αποτελούμενη από τον Αργύρη Στραβελάκη Μάρδα, την Γεωργία Χατζηνικολάου και την Αγγελική Γραμματική Αρβανίτη. Σκοπός της ομάδας είναι να πιστοποιεί της επαγγελματικές γνώσεις των σπουδαστών της μεθόδου και την επαγγελματική τους επάρκεια για την εφαρμογή της μεθόδου σε τρίτους σε υψηλό επίπεδο. Ταυτόχρονα η ομάδα θα έχει την ευθύνη για ποιοτικό έλεγχο των πιστοποιημένων θεραπευτών, συμβούλων, εκπαιδευτών και προπονητων με όποιον τρόπο κρίνετε απαραίτητο.  

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *